Aditz Sintetikoak
EgonJoanEtorriIbili 
nagonoanatornabil 
hagohoahatorhabil 
dagodoadatordabil 
gaudegoazgatozgabiltza 
zaudezoazzatozzabiltza 
zaudetezoaztezatoztezabiltzate 
daudedoazdatozdabiltza 
nengoennindoannentorrennenbilen 
hengoenhindoanhentorrenhenbilen 
zegoenzihoanzetorrenzebilen 
geundengindoazengentozengenbiltzan 
zeundenzindoazenzentozenzenbiltzan 
zeundetenzindoaztenzentoztenzenbiltzaten 
zeudenzihoazenzetozenzebiltzan 
EdukiJakinEkarriEramanEsan
dau(z)katdaki(zki)tdakar(tza)tdarama(tza)tdiot
dau(z)kak/ndaki(zki)k/ndakar(tza)k/ndarama(tza)k/ndiok/n
dau(z)kadaki(zki)dakar(tza)darama(tza)dio
dau(z)kagudaki(zki)gudakar(tza)gudarama(tza)gudiogu
dau(z)kazudaki(zki)zudakar(tza)zudarama(tza)zudiozu
dau(z)kazuedaki(zki)zuedakar(tza)zuedarama(tza)zuediozue
dau(z)katedaki(zki)tedakar(tza)tedarama(tza)tediote
neu(z)kanneki(zki)ennekar(re)(tza)nnerama(tza)nnioen
heu(z)kanheki(zki)enhekar(re)(tza)nherama(tza)nhioen
zeu(z)kanzeki(zki)enzekar(re)(tza)nzerama(tza)nzioen
geneu(z)kangeneki(zki)engenekar(re)(tza)ngenerama(tza)ngenioen
zeneu(z)kanzeneki(zki)enzenekar(re)(tza)nzenerama(tza)nzenioen
zeneu(z)katenzeneki(zki)tenzenekar(tza)tenzenerama(tza)tenzenioten
zeu(z)katenzeki(zki)tenzekar(tza)tenzerama(tza)tenzioten